Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Zasady obsługi reklamacji


Ogólne zasady obsługi reklamacji

Opracowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

  1. Osoba, która złożyła wniosek o zawarcie Umowy (poszukujący ochrony ubezpieczeniowej), Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy mają prawo do składania reklamacji związanej z zawarciem lub wykonywaniem Umowy przez Ubezpieczyciela. 

2. Reklamacja może być złożona:

1) Korespondencyjnie - na adres siedziby Ubezpieczyciela, przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów prawa pocztowego,

2) Pocztą elektroniczną – na adres mailowy wskazany do składania reklamacji,

3) Osobiście – w siedzibie Ubezpieczyciela,

4) Telefonicznie – poprzez Infolinię.

Aktualne dane telefoniczne mailowe i adresowe znajdują się w danych kontaktowych na stronie internetowej Ubezpieczyciela: www.viennalife.pl/kontakt/

 Na żądanie Klienta Ubezpieczyciel przekaże potwierdzenie złożenia reklamacji - pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

3. Ubezpieczyciel rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania, Ubezpieczyciel przekaże w ww. terminie wyjaśnienia dotyczące przyczyny opóźnienia rozpatrzenia reklamacji, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, z zastrzeżeniem, iż nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Ubezpieczyciel przekaże odpowiedź na zgłoszoną reklamację w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.


Polubowne rozwiązanie sporu

Alternatywą dla złożenia reklamacji jest przeprowadzenie mediacji. Vienna Life jest otwarta na dialog i polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów ze swoimi klientami, wszędzie tam gdzie jest to tylko możliwe. Jedną z efektywnych form szukania porozumienia w sprawach, w których obie strony wyrażają wolę rozmów, jest postępowanie mediacyjne prowadzone w ramach Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Istotą mediacji jest poszukiwanie, w obecności bezstronnego, wybranego przez strony mediatora, satysfakcjonującego rozwiązania.

 

W celu zainicjowania mediacji należy wypełnić formularz:

Umowa o mediację (do pobrania na stronie KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Umowa_o_mediacje%2010_62584.08_62584.2018_62584.pdf

i przesłać go do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF (Pl. Powstańców 1, 00-030 Warszawa)

Dalsze informacje znaleźć można na stronie:

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/mediacja

Aktualna lista podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów

1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne

2. Rzecznik Finansowy

https://rf.gov.pl/


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .