Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Infolinia - wykaz informacji i dyspozycji

Informacje jakie można uzyskać za pośrednictwem infolinii

L.pINFORMACJEUbezpieczającyUbezpieczony
zalogowany*niezalogowanyzalogowany*niezalogowany
1. płatność składek (częstotlowość, wymagalność, zaległość, nadpłata) w tym informacje kwotowe, dotyczące zaległych składek + +    
2. suma ubezpieczenia + +    
3. postanowienia Umowy i OWU + + + +
4. stan realizacji złożonych dyspozycji związanych z inwestowaniem środków + +    
5. okres na jaki Umowa została zawarta + +    
6. Wartość Polisy +      
7. Wartość Części Bazowej +      
8. Wartość Części Wolnej +      
9. Wartość Rachunku Lokacyjnego +      
10. suma dokonanych wpłat Składek Regularnych, Dodatekowych i Lokacyjnych +      
11. suma wypłat z rachunku +      
12. rodzaje i wysokość pobranych opłat + +    
13. historia logowań do Vienna Life Online +      
14. aktualna oferta Vienna Life, procedura zawierania umowy ubezpieczenia i składania dyspozycji + +    
15. dane osób Uposażonych     +  
16. realizacja wniosków, dyspozycji, itp., w zakresie, w jakim dotyczy praw i obowiązków Ubezpieczonego     + +
17. inne informacje udostęnione przez Vienna Life, w szczególności związane ze składek Portfela w ramach danej Umowy + +    
18. korespondencja kierowana do Vienna Life lub wysyłana ze Vienna Life do Ubezpieczającego + +    
19. korespondencja kierowana do Vienna Life lub wysyłana ze Vienna Life do Ubezpieczonego + +    
  * zalogowany - Klient, który wprowadził numer Klienta (login) oraz TELEKOD ustalony z konsultantem Infolinii.

 

Dyspozycje jakie można zlecić za pośrednictwem infolinii

L.pCZYNNOŚCIUbezpieczającyUbezpieczony
zalogowany*niezalogowanyzalogowany*niezalogowany
1. zmiana Telekodu +   +  
2. odblokowanie Telekodu   +   +
3. odblokowanie hasła + + + +
4. złożenie wniosku o wysłanie blankietów wpłat i formularzy stosowanych przez Vienna Life + +    
5. złożenie wniosku o wysłanie informacji o wysokości wartości środków zgromadzonych w ramach Umowy + +    
6. prolongowanie terminu płatności Składki Regularnej + +    
7. przesłanie loginu Klienta do Vienna Life Online + + + +
8. wysłanie duplikatu Polisy + +    
9. wysłanie kopii wniosku o zawarcie Umowy + + + +
10. zmiana wysokości opłacanej składki +      
11. zmiana częstotliwości opłącania składki +      
12. zawieszenie opłacania składki +      
13. przekształcenie Umowy w bezskładkową +      
14. złożenie oświadczenia o przyjęciu albo rezygnacji z indeksacji Składki Regularnej + +    
15. aktualizacja informacji o wykonywanym zawodzie +   +  
16. aktualizacja numeru telefonu, faksu oraz adresu e-mail +   +  
17. aktualizacja danych Uposażonego     +  
18. aktualizacja adresu korepondencyjnego +   +  
  * zalogowany - Klient, który wprowadził numer Klienta (login) oraz TELEKOD ustalony z konsultantem Infolinii.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .