Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniProfit Plus Bardzo niski poziom ryzyka

Strategia inwestycyjna

UFK VL UniFundusze Subfundusz UniProfit Plus lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Generali Profit Plus.

Benchmark 100% WIBID 1M, pomniejszone o stawkę rezerwy obowiązkowej

Ryzyko Bardzo niski poziom ryzyka - wysokie prawdopodobieństwo dodatniej, ale niskiej, stopy zwrotu. Niskie prawdopodobieństwo straty. Bardzo niska zmienność instrumentu.

Kategoria Fundusze rynku pieniężnego

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -2.19
2019 2.15
2018 2.41
2017 2.29
2016 2.08
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL UniFundusze Subfundusz UniProfit Plus przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w krótkim okresie, oczekują zysków porównywalnych z zyskami z depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL UniFundusze Subfundusz UniProfit Plus lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Generali Profit Plus. Polityka inwestycyjna funduszu Generali Profit Plus zakłada inwestowanie w polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu. Inwestycje subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Ryzyko inwestycyjne

Bardzo niski poziom ryzyka – wysokie prawdopodobieństwo dodatniej, ale niskiej stopy zwrotu. Niskie prawdopodobieństwo straty. Bardzo niska zmienność instrumentu. Ryzyko z inwestycji wynika przede wszystkim z wysokiej alokacji w sektorze długu korporacyjnego, który charakteryzuje się wyższym poziomem ryzyka od długu skarbowego i ograniczoną płynnością.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen obligacji notowanych na Catalyst Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Zasadniczo negatywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych. Zasadniczo pozytywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych.
Ryzyko kredytowe Polski ( rating) Pozytywny (oznacza spadek ratingu) Pozytywny (oznacza wzrost ratingu)
Poziom niewypłacalności emitentow Negatywny z uwagi na wzrost ryzyka kredytowego portfela funduszu Pozytywny z uwagi na spadek ryzyka kredytowego portfela funduszu
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne w Polsce Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen obligacji notowanych na Catalyst
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Zasadniczo negatywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych. Zasadniczo pozytywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych.
Czynnik
Ryzyko kredytowe Polski ( rating)
Wzrost Spadek
Pozytywny (oznacza spadek ratingu) Pozytywny (oznacza wzrost ratingu)
Czynnik
Poziom niewypłacalności emitentow
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost ryzyka kredytowego portfela funduszu Pozytywny z uwagi na spadek ryzyka kredytowego portfela funduszu
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne w Polsce
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 31.03.2019

Zwiń wykres
Polska 100.00%

Alokacja Sektorowa
na dzień 31.03.2019

Zwiń wykres
Pozostałe instrumenty dłuzne 1.68%
Instrumenty dłużne korporacyjne 98.32%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2018

Zwiń wykres
PKO BP SA 2.28%
PKO BP SA 2.48%
CYFROWY POLSAT SA 2.69%
Bank PEKAO SA 3.05%
Santander Consumer Bank 3.14%
ENEA SA 3.18%
TAURON Polska Energia 3.44%
MBANK Bank Hipoteczny 4.41%
PZU SA 5.62%
PEKAO BANK HIPOTECZNY 6.78%

Alokacja Walutowa
na dzień 31.03.2019

Zwiń wykres
PLN 100.00%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .