Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Akcje Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Generali Korona Akcje.

Benchmark 90% WIG, 10% stawka WIBID dla depozytów rocznych

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -23.91
2019 -1.04
2018 -13.78
2017 18.12
2016 11.33
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu  Generali iKorona Akcje. Polityka inwestycyjna funduszu Generali Korona Akcje zakłada inwestowanie min 60 % zgromadzonych środków w akcje spółek, notowanych przede wszystkim na rynku polskim. Portfel funduszu koncentruje się przede wszystkim na dużych spółkach, wchodzących w skład indeksu WIG20. Na dzień ostatniego sprawozdania finansowego zarządzający preferował (czyli utrzymywał udział w portfelu wyższy niż wynikałoby to ze składu benchmarku) spółki z sektora finansowego ( przede wszystkim banki), wybrane podmioty z sektora dóbr konsumenckich oraz sektora nowoczesnych technologii. Równocześnie, minimalizowany był udział spółek z sektora paliwowego. Część portfela funduszu została zainwestowana za granicą, przede wszystkim w spółkach prowadzących działalność w Strefie Euro oraz w  regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje w sektorze dużych spółek, cena instrumentu ma wysoką ekspozycję na napływy i odpływy kapitału ze strony inwestorów zagranicznych. Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach rozwiniętych.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiana cen spółek notowanych na GPW Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.
Stopa dywidendy Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Udzial Polski w globalnych indeksach akcji Pozytywny Negatywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne w Polsce Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana cen spółek notowanych na GPW
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.
Czynnik
Stopa dywidendy
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Udzial Polski w globalnych indeksach akcji
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne w Polsce
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
Inne 0.55%
Austria 0.80%
Grecja 1.05%
Czechy 1.34%
Węgry 1.68%
Turcja 1.92%
Polska 92.66%

Alokacja Sektorowa
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
Inne 6.86%
Budownictwo 1.28%
Dobra codziennego użytku 2.65%
IT 2.84%
Telekomunikacja 3.77%
Spółki użyteczności publicznej 5.32%
Spółki przemysłowe 5.43%
Spółki konsumenckie 7.04%
Surowce 7.65%
Energia 21.03%
Finanse 36.13%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2018

Zwiń wykres
LPP S.A. 2.77%
Bank Zachodni WBK S.A. 2.82%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 2.84%
CD Projekt S.A. 3.17%
Środki pieniężne 3.41%
KGHM Polska Miedź S.A. 4.04%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 6.73%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 7.77%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 8.64%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 8.86%

Alokacja Walutowa
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
Inne 3.22%
TRY 1.92%
EUR 1.94%
PLN 92.92%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .