Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny Bardzo niski poziom ryzyka

Strategia inwestycyjna

UFK VL Skarbiec-Konserwatywny inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec Konserwatywny

Benchmark 100% WIBID 3M

Ryzyko Bardzo niski poziom ryzyka - wysokie prawdopodobieństwo dodatniej, ale niskiej, stopy zwrotu. Niskie prawdopodobieństwo straty. Bardzo niska zmienność instrumentu.

Kategoria Fundusze rynku pieniężnego

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 1.28
2018 1.75
2017 2.93
2016 1.24
2015 1.49
Od początku 256.61

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym minimum 6 miesięcy, akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne

Alokacja portfela funduszu

Aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 18 miesięcy, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty funduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.

Ryzyko inwestycyjne

Bardzo niski poziom ryzyka – wysokie prawdopodobieństwo dodatniej, ale niskiej stopy zwrotu. Niskie prawdopodobieństwo straty. Bardzo niska zmienność instrumentu.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen obligacji notowanych na Catalyst Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Zasadniczo negatywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych. Zasadniczo pozytywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych.
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Ryzyko kredytowe Polski ( rating) Negatywny (oznacza spadek ratingu) Pozytywny (oznacza wzrost ratingu)
Poziom niewypłacalności emitentow Negatywny z uwagi na wzrost ryzyka kredytowego portfela funduszu Pozytywny z uwagi na spadek ryzyka kredytowego portfela funduszu
Ryzyko polityczne w Polsce Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen obligacji notowanych na Catalyst
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Zasadniczo negatywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych. Zasadniczo pozytywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych.
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko kredytowe Polski ( rating)
Wzrost Spadek
Negatywny (oznacza spadek ratingu) Pozytywny (oznacza wzrost ratingu)
Czynnik
Poziom niewypłacalności emitentow
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost ryzyka kredytowego portfela funduszu Pozytywny z uwagi na spadek ryzyka kredytowego portfela funduszu
Czynnik
Ryzyko polityczne w Polsce
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Struktura portfela
na dzień 30.06.2018

Zwiń wykres
Obligacje Skarbowe Polskie 55.00%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne 18.70%
Obligacje Złotowe Bankowe 10.50%
Obligacje Samorządowe 7.60%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe 4.80%
Obligacje Złotowe Pozostałe 3.10%
Depozyty (gotówka) 0.30%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2018

Zwiń wykres
WZ0528 10.10%
Lokata terminowa 6M 2018-11-19 6.50%
Lokata terminowa 6M 2018-12-28 3.30%
SP REPUBLIKI ALBANII 3.20%
WZ0124 2.60%
SP REPUBLIKI GRECJI 1.80%
WZ0120 (PL0000108601) 1.70%
SP REPUBLIKI CZARNOGÓRY 1.70%
SP REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ OBLIGACJA 1.50%
PEKAO LEASING SP. Z O.O., SERIA PEKAL011 191118 1.30%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .