Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

Informujemy, że zlecanie transakcji, które wiążą się z umorzeniem jednostek UFK VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (kod UFK: FIZ4) zostało wstrzymane. Aktywami ww. UFK są certyfikaty inwestycyjne ALTER FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Altus TFI S.A., zgodnie ze statutem ww. FIZ, wprowadził czasowe wyłączenie realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych (do dnia 28 lutego 2019 r. włącznie). W dniu 11 grudnia 2018 r. nastąpiła zmiana Zarządzającego z Altus TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A.

Kategoria

Waluta bazowa PLN

Ryzyko 5

Firma zarządzająca Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz Raiffeisen Bank Polska S.A.

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek wypłacających dywidendę, a także w kwity depozytowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek i prawa do akcji takich spółek. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu przede wszystkim w instrumenty denominowane w walucie polskiej na rynku polskim.


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): FIZ 4 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .