Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Rebalancing

Kontroluj ryzyko bez dodatkowych opłat!

Rebalancing - Czym jest?

Rebalancing to darmowe narzędzie Vienna Life, która pomoże Ci w kontrolowaniu ryzyka Twoich inwestycji.

Nasze narzędzie, w zależności od Twoich preferencji, co kwartał, pół roku lub co rok automatycznie dokona Transferu Twoich środków pomiędzy funduszami, tak aby struktura portfela pozostała bez zmian. Pozwoli Ci to na konsekwentną realizację długoterminowych celów inwestycyjnych.

Nie dajmy zastraszyć się spadkom i nie zachłyśnijmy się szybkimi wzrostami!

Codziennie fundusze wchodzące w skład Twojego portfela zmieniają swoją wartość, a więc zmienia się także ich procentowy udział w portfelu.
Twoje długoterminowe nastawienie do ryzyka pozostaje przecież takie samo.

Kontroluj Ryzyko z Vienna Life!
Nie będziesz musiał niczego samodzielnie robić, ani obliczać.

To wszystko bez dodatkowych opłat!

Jak to działa:

1

Początkowa struktura portfela


Przyjmijmy, że 01.01.2012 roku mamy 10 000 zł w jednostkach funduszy w portfelu o następującej strukturze:

 
fundusze akcyjne 5 000,00 zł 50.00%
 
fundusze obligacji 3 500,00 zł 35.00%
 
fundusze pieniężne 1 500,00 zł 15.00%
Σ suma aktywów 10 000,00 zł 100.00%
 
2

Struktura portfela po 6 miesiącach


Po sześciu miesiącach - 01.07.2012 sytuacja na rynkach polepszyła się: wartość funduszy akcyjnych wzrosła o 15%, funduszy obligacji o 3%, a funduszy pieniężnych wzrosła o 2%. Skład naszego portfela zmienił się jak wyżej.

 
fundusze akcyjne 5 750,00 zł 53.00%
 
fundusze obligacji 3 605,00 zł 33.00%
 
fundusze pieniężne 1 530,00 zł 14.00%
Σ suma aktywów 10 885,00 zł 100.00%
 
3

Struktura portfela - zadziałał rebalancing


(po 6 miesiącach)

Jako konsekwentny inwestor pozostajemy wierni swojej długoterminowej strategii i nie dajemy się ponieść krótkoterminowym wzrostom. Zauważmy, że w tym momencie już nie 50% a prawie 53% Twojego portfela narażone jest na wysokie ryzyko związane z inwestycją w akcje!

 
fundusze akcyjne 5 443,00 zł 50.00%
 
fundusze obligacji 3 810,00 zł 35.00%
 
fundusze pieniężne 1 633,00 zł 15.00%
Σ suma aktywów 10 885,00 zł 100.00%

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7 (dalej:„Vienna Life”) informuje, że niniejszy materiał ma charakter marketingowy i reklamowy, nie stanowi oferty, propozycji nabycia, ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa. Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. W związku ze zmianą sytuacji na rynkach, ryzykiem zmian stóp procentowych lub ryzykiem kredytowym kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji Ubezpieczający powinien liczyć się z ryzykiem utraty części, a w skrajnych przypadkach całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości Jednostek UFK. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Vienna Life np. zawieszenia notowań instrumentu finansowego lub wstrzymania umorzeń jednostek uczestnictwa lub odkupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne, Ubezpieczający będzie miał ograniczony dostęp do Rachunku Jednostek.

Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa, pobieranych opłatach i prowizjach, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, ryzykach i ofercie Vienna Life zawarte są w OWU, dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przez zawarciem Umowy.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .