Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Vital Saver

Ciesz się życiem, oszczędzaj na przyszłość

Vital Saver to Ubezpieczenie na Życie z UFK, które pozwoli zgromadzić odpowiedni kapitał na realizację życiowych planów. Systematycznie odkładane nawet niewielkie kwoty, z czasem pozwolą zgromadzić spore oszczędności, które wykorzystasz na realizację dowolnie wybranego celu.

Po zakończeniu umowy, za odłożone pieniądze możesz:

Spłacić kredyt
Spłać całość lub część swoich zobowiązań finansowych. Bez nich życie nabiera zupełnie innej perspektywy.

Zapewnić dziecku start,
bo pragniesz by mogło korzystać z nadarzających się szans. Zgromadzone środki pomogą mu w zdobyciu wykształcenia, zakupie mieszkania czy realizacji swoich pasji.

Podwyższyć emeryturę,
aby po zakończeniu kariery zawodowej mieć większą swobodę finansową i realizować pomysły, na które zawsze brakowało czasu.

Przeznaczyć na cokolwiek zechcesz
– jak nowy dom, dalekie podróże, kurs nurkowania i tysiące innych rzeczy, o których tylko pomyślisz!

To Ty podejmujesz decyzję,
co jest dla Ciebie najważniejsze!

Vital Saver oferuje wyjątkowe korzyści

Wpłaty regularne do programu już od 200 zł miesięcznie.

Dostęp do usługi inPlus, której celem jest osiąganie stabilnych zysków przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego ryzyka. Usługa zarządzana przez ekspertów Vienna Life.

Dostęp do usługi Fund Alert - bezpłatnego monitoringu portfela dla klientów korzystających z otwartej platformy funduszy*.

Szeroki wybór funduszy* o zróżnicowanej strategii i stopniu ryzyka.

Nieograniczona liczba bezpłatnych i szybkich konwersji środków za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

Odroczony podatek od „zysków kapitałowych”.

Brak podatku od spadków i darowizn.**

* Ilekroć w treści jest mowa o funduszu to rozumiemy przez to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

**Świadczenie z tytułu śmierci, przypadające uprawnionemu, nie należy do spadku po Ubezpieczonym.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości i zasad pobierania opłat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Vital Saver” oraz Karcie Produktu, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Do produktu Vital Saver rekomendujemy inPlus (główne cechy inPlus)

  • Powierz swoje inwestycje ekspertom Vienna Life.
  • Strategia aktywnej alokacji – aktywne i elastyczne zarządzanie.
  • Priorytetem jest bezpieczeństwo powierzonych oszczędności.
  • Brak benchmarku – wynik inPlus ma być jak najmniej zależny od koniunktury na giełdzie.
  • Celem jest osiąganie stabilnej stopy zwrotu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowy i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”). Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych w Opracowaniu zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości.

Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Ilekroć w treści niniejszego opracowania jest mowa o Funduszu, to - o ile nie zastrzeżono odrębnie lub co innego nie wynika wprost z prezentowanej treści – rozumie się przez to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oferowany przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group na warunkach wskazanych w stosownych OWU oraz Regulaminie UFK.

Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life.

Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubez­pieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .