Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Żyje Ci się dobrze. I chcesz utrzymać ten stan również wtedy, kiedy przestaniesz pracować. Jest przecież tyle rzeczy do zobaczenia i celów do zrealizowania. Dlatego bierzesz sprawy we własne ręce i stawiasz na swoją przyszłość.

Optimum Saver to Ubezpieczenie na Życie z UFK, które poprzez regularne oszczędzanie pozwoli na wypracowanie kapitału na Twoje przyszłe plany. Dzięki systematycznie odkładanym pieniądzom, zatroszczysz się również o bezpieczeństwo finansowe bliskich.

Zapewnij wsparcie sobie i swojej rodzinie niezależnie od sytuacji:

Wpłaty regularne do programu już od 200 zł miesięcznie.

Dostęp do usługi inPlus, której celem jest osiąganie stabilnych zysków przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego ryzyka. Usługa zarządzana przez ekspertów Vienna Life.

Dostęp do usługi Fund Alert - bezpłatnego monitoringu portfela dla klientów korzystających z otwartej platformy funduszy*.

Dzeroki wybór Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych inwestujących w fundusze inwestycyjne o zróżnicowanej strategii.

Nieograniczona liczba bezpłatnych i szybkich konwersji środków za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

Wysokie świadczenie z tytułu śmierci, minimum 10-krotność rocznej Składki Regularnej.

Odroczony podatek od „zysków kapitałowych”.

*Ilekroć w treści jest mowa o funduszu to rozumiemy przez to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Spłać szybciej kredyt

Oszczędzając regularnie, budujesz coraz większą poduszkę finansową, dzięki której możesz wcześniej spłacić swoje zobowiązania finansowe. I wreszcie zapomnieć o zbliżających się terminach spłat kolejnych rat kredytu.

Niezależność na emeryturze i realizacja marzeń

Zaoszczędzone przez 10, 15 czy 20 lat pieniądze mogą zapewnić Ci niezależność finansową na emeryturze i pozwolą utrzymać niezmienny standard życia.

Dodatkowo, pozwolą na realizcję marzeń. Dalekie podróże, działka nad jeziorem czy święty spokój w nowym domu. Dzięki systematycznie odkładanym niewielkim kwotom, już po kilkunastu latach Twoje marzenie może stać się naprawdę realne.

Zabezpiecz przyszłość bliskich

Odpowiednie zabezpieczenie finansowe pozwoli wesprzeć przez kolejne lata Twoją najbliższą rodzinę. Dzięki regularnie odkładanym pieniądzom, w przypadku Twojej śmierci otrzyma ona nawet 10-krotność rocznej Składki Regularnej.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości i zasad pobierania opłat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Optimum Saver” oraz Karcie Produktu, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Do produktu Optimum Saver polecamy inPlus

  • Powierz swoje inwestycje ekspertom Vienna Life.
  • Strategia aktywnej alokacji – aktywne i elastyczne zarządzanie.
  • Priorytetem jest bezpieczeństwo powierzonych oszczędności.
  • Brak benchmarku – wynik inPlus ma być jak najmniej zależny od koniunktury na giełdzie.
  • Celem jest osiąganie stabilnej stopy zwrotu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne - materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowy i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”). Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych w Opracowaniu zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości.

Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Ilekroć w treści niniejszego opracowania jest mowa o funduszu, to - o ile nie zastrzeżono odrębnie lub co innego nie wynika wprost z prezentowanej treści – rozumie się przez to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oferowany przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group na warunkach wskazanych w stosownych OWU oraz Regulaminie UFK.

Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life.

Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubez­pieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .