Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Select Invest otwiera szerokie możliwości pomnażania kapitału i jednocześnie ochronę ubezpieczeniową.

Program wychodzi naprzeciw Twoim finansowym aspiracjom, zapewniając dostęp do szerokiej oferty rozwiązań inwestycyjnych i usług dodatkowych. Wybierz wariant, który jest najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.

Wystarczy jednorazowa wpłata już od 20 000 zł. Dzięki tej inwestycji długoterminowej możesz maksymalnie wykorzystać potencjał swoich pieniędzy.

Twoje korzyści

Możliwość wyboru wariantu inwestycyjnego:
Basic, Flexi, Premium.

Konwersja jednostek funduszy następuje po cenach najpóźniej z drugiego dnia roboczego od złożenia dyspozycji.

Dobrze przemyślane rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez ekspertów Vienna Life.

Odroczony podatek od zysków kapitałowych.

Bezpłatne i szybkie konwersje środków za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

W wariancie premium - dostęp do innowacyjnego monitoringu portfela funduszy Fund Alert.

Wybierz wariant inwestycyjny dostosowany do Twoich potrzeb:

Basic Basic Flexi Flexi Premium Premium
Warianty inwestycyjne Vienna life 3 autorskie rozwiązania ekspertów, o różnym stopniu ryzyka i możliwości inwestycyjnych
Platforma funduszy Paleta funduszy inwestycyjnych – polskich i zagranicznych
Rebalancing Utrzymuje założone ryzyko, automatycznie i cyklicznie równoważy strukturę portfela
investbox 4 strategie o różnym poziomie ryzyka i możliwości – od najbezpieczniejszej po najbardziej agresywną
Fund Alert innowacyjny monitoring portfela, pozwalający szybciej reagować na wzrosty i spadki rynkowe

Chroń siebie i swoich bliskich z ubezpieczeniem inwestycyjnym

Z produktem Select Invest Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Budując kapitał, zapewniasz wsparcie swojej rodzinie w najtrudniejszych momentach. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi, wskazani w Umowie, otrzymają wypłatę zgromadzonych środków powiększoną nawet o dodatkowe 5% rachunku bazowego.**

** w przypadku śmierci przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 60. roku życia

Zabezpiecz swoją działalność

Poświęciłeś mnóstwo czasu i energii, aby Twoja działalność mogła się sprawnie rozwijać. A pomyślałeś, co się z nią stanie, gdyby Ciebie nagle zabrakło? Select Invest umożliwia Ci wskazanie osoby (Uposażonego), która dzięki wypłaconemu świadczeniu, będzie mogła kontynuować to, co z takim trudem stworzyłeś.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości i zasad pobierania opłat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „Select Invest” oraz Karcie Produktu, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowy i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”).

Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych Opracowaniu zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości.

Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Ilekroć w treści niniejszego opracowania jest mowa o Funduszu, to - o ile nie zastrzeżono odrębnie lub co innego nie wynika wprost z prezentowanej treści – rozumie się przez to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oferowany przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group na warunkach wskazanych w stosownych OWU oraz Regulaminie UFK.

Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life.

Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka.

Przedmiotowy materiał nie stanowi propozycji nabycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego ani promocji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .