Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Global Invest to rozwiązanie dające bogate możliwości pomnażania kapitału i jednocześnie ochronę ubezpieczeniową. Program wychodzi naprzeciw finansowym aspiracjom zapewniając dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych i usług dodatkowych.

Wystarczy jednorazowa wpłata już od 20 000 zł. Dzięki tej inwestycji długoterminowej maksymalnie wykorzystasz potencjał swoich pieniędzy.

Optymalizuj swoje finanse – Twój plan inwestycyjny

Dostęp do wyselekcjonowanych krajowych i zagranicznych funduszy.

Dobrze pomyślane usługi dodatkowe – Investbox oraz inPlus.

Bezpłatne i szybkie konwersje środków za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

Konwersja jednostek funduszy następuje po cenach najpóźniej z drugiego dnia roboczego od złożenia dyspozycji.

Odroczony podatek od zysków kapitałowych.

Darmowa usługa Investbox, w ramach której dostępne są cztery strategie inwestycyjne – od najbezpieczniejszej, z przewagą funduszy obligacji i rynku pieniężnego, po bardziej agresywną opartą o fundusze akcji.

Jeżeli odłożyłeś już pewien kapitał i zależy Ci na jego pomnażaniu, wybierz rozwiązanie Global Invest

Wyliczenia przedstawiają wynik inwestycji odpowiednio po 10 i 15 latach trwania umowy ubezpieczenia uwzględniając (i) składkę jednorazową w wysokości 50 000 PLN, przy (ii) zakładanej stopie zwrotu w wysokości 5,05% w skali roku, dla (iii) osoby w wieku 35 lat (wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia), (iv) zawiera wszelkie pobrane przez Vienna Life opłaty, w tym m.in. z tytułu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia. Prognozowana stopa zwrotu prezentowana jest w scenariuszu „bazowym” dla portfela dynamicznego oraz w scenariuszu o „podwyższonej rentowności” dla portfela mieszanego. Symulacje o innych założeniach m.in. w zakresie stopy zwrotu dostępne są u doradców i pośredników ubezpieczeniowych Vienna Life.

Chroń siebie i swoich bliskich z ubezpieczeniem inwestycyjnym

Z produktem Global Invest Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Budując kapitał, zapewniasz wsparcie swojej rodzinie w najtrudniejszych momentach. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi, wskazani w Umowie, otrzymają wypłatę zgromadzonych środków powiększoną nawet o dodatkowe 5% rachunku bazowego.**

** W przypadku śmierci przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 75. roku życia.

Plan oszczędnościowy z Global Invest

Możesz realizować dodatkowe wpłaty już od 100 zł bez opłat wstępnych, co pozwala na zwiększenie wartości inwestycji zgodnie z Twoimi potrzebami i możliwościami.

Przez cały okres trwania Umowy otrzymujesz pełen dostęp do środków, pochodzących z wpłat dodatkowych.

Zabezpiecz swoją działalność

Poświęciłeś mnóstwo czasu i energii, aby Twoja działalność mogła się sprawnie rozwijać. Dlatego warto pomyśleć również o tym, co by się stało, gdyby Ciebie zabrakło. Global Invest umożliwia Ci wskazanie osoby (Uposażonego), która dzięki wypłaconemu świadczeniu, będzie mogła kontynuować to, co z takim trudem stworzyłeś.

Do produktu Global Invest rekomendujemy Investbox (główne cechy Investbox)

  • określasz swój profil ryzyka i wybierasz odpowiednie strategie,
  • w każdym momencie możesz przenosić swoje środki
    pomiędzy strategiami za pomocą Vienna Life Online,
  • eksperci zarządzają Twoim kapitałem (na koszt i ryzyko ubezpieczającego),
  • jeżeli chcesz, zachowujesz wpływ na strategię inwestowania.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7 (dalej:„Vienna Life”) informuje, że niniejszy materiał ma charakter marketingowy i reklamowy, nie stanowi oferty, propozycji nabycia, ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa. Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. W związku ze zmianą sytuacji na rynkach, ryzykiem zmian stóp procentowych lub ryzykiem kredytowym kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji Ubezpieczający powinien liczyć się z ryzykiem utraty części, a w skrajnych przypadkach całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości Jednostek UFK. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Vienna Life np. zawieszenia notowań instrumentu finansowego lub wstrzymania umorzeń jednostek uczestnictwa lub odkupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne, Ubezpieczający będzie miał ograniczony dostęp do Rachunku Jednostek.

Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa, pobieranych opłatach i prowizjach, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, ryzykach i ofercie Vienna Life zawarte są w OWU, dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przez zawarciem Umowy.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .