Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Global Invest to Ubezpieczenie na Życie z UFK dające bogate możliwości pomnażania kapitału i jednocześnie ochronę ubezpieczeniową. Rozwiązanie wychodzi naprzeciw finansowym aspiracjom zapewniając dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych i usług dodatkowych.

Wystarczy jednorazowa wpłata już od 20 000 zł. Dzięki tej inwestycji długoterminowej maksymalnie wykorzystasz potencjał swoich pieniędzy.

Optymalizuj swoje finanse – Twój plan inwestycyjny

Szeroki wybór Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych inwestujących w fundusze inwestycyjne o zróżnicowanej strategii. 

Dostęp do usługi inPlus - powierz swoje inwestycje ekspertom Vienna Life.

Bezpłatne i szybkie konwersje środków za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

Konwersja jednostek UFK następuje po cenach najpóźniej z drugiego dnia roboczego od złożenia dyspozycji.

Dostęp do innowacyjnego monitoringu portfela funduszy Fund Alert.

Darmowa usługa Investbox, w ramach której dostępne są cztery strategie inwestycyjne – od najbezpieczniejszej, po bardziej agresywną.

Chroń siebie i swoich bliskich z ubezpieczeniem inwestycyjnym

Z produktem Global Invest Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Budując kapitał, zapewniasz wsparcie swojej rodzinie w najtrudniejszych momentach. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi, wskazani w Umowie, otrzymają wypłatę zgromadzonych środków powiększoną nawet o dodatkowe 5% rachunku bazowego.**

** W przypadku śmierci przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 75. roku życia.

Plan oszczędnościowy z Global Invest

Możesz realizować dodatkowe wpłaty już od 100 zł bez opłat wstępnych, co pozwala na zwiększenie wartości inwestycji zgodnie z Twoimi potrzebami i możliwościami.

Przez cały okres trwania Umowy otrzymujesz pełen dostęp do środków, pochodzących z wpłat dodatkowych.

Zabezpiecz swoją działalność

Poświęciłeś mnóstwo czasu i energii, aby Twoja działalność mogła się sprawnie rozwijać. Dlatego warto pomyśleć również o tym, co by się stało, gdyby Ciebie zabrakło. Global Invest umożliwia Ci wskazanie osoby (Uposażonego), która dzięki wypłaconemu świadczeniu, będzie mogła kontynuować to, co z takim trudem stworzyłeś.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości i zasad pobierania opłat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „Global Invest” oraz Karcie Produktu, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Do produktu Global Invest rekomendujemy Investbox (główne cechy Investbox)

  • określasz swój profil ryzyka i wybierasz odpowiednie strategie,
  • w każdym momencie możesz przenosić swoje środki
    pomiędzy strategiami za pomocą Vienna Life Online,
  • eksperci zarządzają Twoim kapitałem (na koszt i ryzyko ubezpieczającego),
  • jeżeli chcesz, zachowujesz wpływ na strategię inwestowania.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowy i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”).

Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych w Opracowaniu zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości.

Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze Opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Ilekroć w treści niniejszego Opracowania jest mowa o Funduszu, to - o ile nie zastrzeżono odrębnie lub co innego nie wynika wprost z prezentowanej treści – rozumie się przez to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oferowany przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group na warunkach wskazanych w stosownych OWU oraz Regulaminie UFK.

Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life.

Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka.

Przedmiotowy Materiał nie stanowi propozycji nabycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego ani promocji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .