Wejdź Inwestuj z zyskiem i rób kapitalne transakcje.Po prostu... Graj na swoją korzyść Zanim zaczniesz, poznaj zasady. Zyskaj finansową niezależność wybierając: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne Vienna Life wychodzą naprzeciw Twoim indywidualnym możliwościom finansowym.Sięgnij po efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania kapitałem. Odroczony podatek od zysków kapitałowychBrak podatku od spadkówi darowizn*Nieograniczoną liczbę bezpłatnychi szybkich konwersji środkówza pośrednictwem Vienna Life Online Szeroki wachlarz krajowychi zagranicznych funduszy inwestycyjnych ściśle wybranych dla CiebieWsparcie i dostępdo unikalnych narzędzi inwestycyjnych *Świadczenie z tytułu śmierci przypadające uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym To niewszystko!Dodatkowozyskujesz: I segment:inwestycje Lokowanie składekw fundusze z polskiego i zagranicznego rynku kapitałowego. II segment:bezpieczeństwo Gwarantuje wypłatęśrodków w przypadkuśmierci Ubezpieczonego. Na Ubezpieczeniena Życiez UbezpieczeniowymFunduszemKapitałowym składają się: Zawsze samodzielniepodejmuję wszystkiedecyzje inwestycyjne Twójportfel 03 Chciałbym skorzystać z pomocy ekspertów w inwestycjach. inPlus 01 Investbox Lubię samodzielniewybierać ogólnekierunki moichinwestycji 02 WYBIERZ SWÓJWŁASNYSTYL GRY Zawsze samodzielniepodejmuję wszystkiedecyzje inwestycyjne Twójportfel 03 Stwórz własny portfeli zarządzaj kapitałempo swojemu.Decyduj od początkudo końca o wszystkich inwestycjach. jesteś na bieżąco z informacjami przez cały okres inwestowania jeżeli masz czas na systematyczną analizę rynku kapitałowego masz zadatki na gracza, który zrealizuje strategię inwestycyjną skorzystaj z usługi Rebalancing - ona utrzyma automatycznie założoną przez Ciebie strukturę portfela reaguj szybciej na wzrosty i spadki dzięki bezpłatnym powiadomieniom na sms i email Twój portfel Wypracowujeszdla siebie zyski 02 Wpływasz samodzielniena wynik inwestycji 01 UFK VLinPlus Główne cele: Atrakcyjna stopa zwrotu przy jak najniższej wahliwościportfela Elastyczna strategia, na bieżącodostosowywana do aktualnejsytuacji rynkowej Bezpieczeństwo i wysokapłynność inwestycji UFK VLAlternativeSelection Główne cele: Uniezależnienie od giełdyi dywersyfikacja Atrakcyjna stopa zwrotu przyzałożeniu ograniczonejzmienności Niski próg wejścia na atrakcyjny ryneknieruchomości UFK VLVector Stabilny Główne cele: Stabilna stopa zwrotu przy jaknajniższej wahliwości portfela Elastyczna strategia, która chroni kapitał w okresie słabej koniunktury rynkowej Bezpieczeństwo i wysoka płynność inwestycji Twój portfel Autorskie UFKzarządzaneprzez Vienna Life Lubię samodzielniewybierać ogólnekierunki moichinwestycji 02 Rozwiązanie inwestycyjnedopasowane do Twoich potrzeb i indywidualnych oczekiwań. Możesz ulokować swoje środki finansowew produktach, które dywersyfikują ryzyko. Zdecyduj, jaki poziom ryzyka wybierasz,a resztą zajmą się eksperci. Przyjęta strategia odzwierciedla poziom Twojego ryzyka Eksperci zarządzają Twoimkapitałem, a Ty masz wpływna strategię inwestowania Investbox pozwalaCi na szybkie reakcjena rynkowe zmiany Możesz w dowolnym czasie trwania inwestycjizmieniać alokację kapitału między strategiami Wybierz tę strategię, jeżeli jesteś inwestorem zdolnym do ponoszenia średniego ryzykaw celu osiągnięcia wyższych stóp zwrotu i ważne jest dla Ciebie umiarkowane bezpieczeństwo inwestycji. Wybierz tę strategię, jeżeli masz bardzo niską skłonność do ponoszenia ryzyka i najważniejsze dla Ciebie jest bezpieczeństwo finansowei związane z nim poczucie komfortu. Wybierz tę strategię,jeżeli posiadasz wysokąskłonność do ponoszenia ryzykai Twoim celem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników inwestycji. Wybierz tę strategię, jeżeli jesteś inwestorem o wysokiej skłonności do ponoszenia ryzyka.Jej skład jest dostosowywany na bieżąco do warunków panujących na rynku kapitałowym. Portfel Modelowy Zrównoważony [PM1] Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu [PM2] Portfel Modelowy Akcyjny [PM3] Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji [PM4] Wybraliśmy 4 strategie inwestycyjnei połączyliśmy je dla Ciebie Ulokuj swoje środki w strategie zróżnicowanepod względem ryzyka i oferowanych możliwości – od najbezpieczniejszej po bardziej agresywną.Zainwestuj w portfele tworzone we współpracy z zewnętrznym partnerem Union Investment TFI. Za ich wyniki odpowiada zespół ekspertów charakteryzujący się profesjonalizmem i stabilnością podejmowanych decyzji. Investbox Investbox Aktywuj Investboxi pomnażaj swój kapitał zgodniez wybraną strategią! Wybierz portfel z listy funduszyw systemie Vienna Life Online 01 Zacznij inwestować! 02 Chciałbym skorzystać z pomocy ekspertów w inwestycjach. 01 inwestowanie stało się prosteW inwestycjach liczy się nie tylko wygrana, ale również, to z kim ją osiągasz. Wybierając program inPlus oddajesz swoje środki w ręce ekspertów Vienna Life. inPlus łagodzi negatywny wpływ niepewnych okresów rynkowych na inwestycję, a w czasie wzrostu daje szansę na zysk. Ty aktywujesz inPlus - My podejmujemy decyzje inwestycyjne Ty wykonujesz jeden ruch,a reszta już w naszych rękach Korzystasz na każdym polu to nasi eksperciopracowują taktykę Doświadczenie nie musisz śledzićwszystkich ruchów Wygoda na finansowy zysk Szansa w każdej chwili możesz wyłączyć usługę Kontrola tylko Ty i my, bez partnerów zewnętrznych Niezależność Gramy w najlepszym stylu *Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy i zostało przygotowane przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life” lub „Spółka”) celem prezentacji programu inPlus (dalej jako „program inPlus”), który został opracowany przez Vienna Life w oparciu o metodologię portfeli modelowych Plus Minus. Szczegóły dot. programu inPlus przestawiono w Regulaminie Programu „inPlus” (dalej jako „Regulamin”), z treścią którego Ubezpieczający powinien się zapoznać przed uruchomieniem programu inPlus. Vienna Life informuje, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji rynkowej. Spółka nie zapewnia, ani nie daje gwarancji osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych. w ramach programu inPlus, środki Ubezpieczającego inwestowane są na ryzyko i odpowiedzialność Ubezpieczającego, dlatego też Ubezpieczający powinien być w pełni świadomy i liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, w szczególności w razie zaistnienia niekorzystnej koniunktury rynkowej. Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Jedyne prawnie wiążące informacje o programie inPlus, w tym związanymi z nim kosztami, ryzykami i ofertą Vienna Life zawarte są w OWU, Regulaminie oraz innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia oraz programem inPlus, dostępnych w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi Klienta, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Spółka zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed aktywowaniem programu inPlus oraz każdorazową zmianą treści bądź dyspozycji inwestycyjnej . Jesteśmy przekonani, że wynik jest równie ważny jak sposób jego osiągnięcia – poprzez ograniczanie wahliwości portfela w całym okresie inwestycji. Dzięki strategii inwestycyjnej stojącej za inPlus, usługa ma szansę na notowanie dodatniej stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka inPlus Zaloguj się do Vienna Life Online Kliknij przycisk „aktywuj inPlus”, który znajduje się przy wartości Twojej umowy lub odwiedź zakładkę„usługi dodatkowe” Resztę zrobimy za Ciebie Aktywuj inPlus i wejdź do gry CHCĘ DOWIEDZIEĆSIĘ WIĘCEJ CHCĘ WRÓCIĆ NA START I POZNAĆ POZOSTAŁE OPCJE 01 Podejmuj przemyślane decyzje, a będziesz do przodu! Przeglądaj dokumenty oraz informacjeo warunkach umowy Kontroluj zgromadzonykapitał i planujinwestycje Realizuj i monitorujwybrane transakcje Aktywujwygodnienowe usługi Odwiedzaj serwis internetowy Vienna Life Online Bezpłatną aplikacjęmożesz pobrać na telefon i tablet marki Appleoraz telefony wyposażonew system Android. Dzięki Vienna Life Mobile, możesz z każdego miejsca wygodnie zarządzać swoimi finansami. Aplikacjemobilne 02 Wejdź na nasz portal edukacyjny viem.pl. Znajdziesz tam wszystko o świecie finansów, obracaniu akcjami i inwestycjach. I w teorii, i w praktyce! A może chcesz dowiedzieć sięczegoś nowego? 03 Czujesz, że wciąż brakuje Ci wiedzy? 04 Trzymaj rękę na finansowym pulsie z Miesięcznikiem Inwestycyjnym: Komentarze do bieżącej sytuacji rynkowej Barometr rynku Przykładowe portfele inwestycyjne oraz wyniki funduszy Więcej szczegółów dotyczących ww. serwisów i usług znajduje się w Regulaminie Świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w Regulaminach poszczególnych usług dostępnych na stronie www.viennalife.pl. Zastrzeżenia prawne Szczegółowe i prawnie wiążące informacje na temat poszczegól - nych serwisów i usług zaprezentowanych w niniejszym materiale, w tym informacja o kosztach związanych z ich świadczeniem, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów ubez - pieczenia oferowanych przez Vienna Life oraz Regulaminach poszczególnych usług; ww. dokumenty dostępne w siedzibie Vienna Life, u pośredników ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej: www.viennalife.pl. Dostęp do poszczególnych usług jest związany z posiadaniem bądź zawarciem ze Vienna Life odpowiedniej umowy ubezpiecze - nia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na warunkach szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life oraz w innych dokumentach, związanych z daną umową ubez - pieczenia. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wyboru konkretnej usługi Vienna Life zaleca szczegółowe zapoznanie się z warunkami tej Umowy, a także z warunkami oferowanych usług. Vienna Life nie gwarantuje uzys - kania założonego celu inwestycyjnego. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza gdy wcześniej wypłaci środki lub ulokuje je w instru - menty obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym. Vienna LifeTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. Vienna Insurance Groupul. Cybernetyki 7 02-677 Warszawa Siedziba Główna Infolinia: 801 888 000 www.viennalife.pl